دریچه های گرد

dddd

دریچه شیرگاز سایز32.5

دریچه گاز سایز 38*28.5

دریچه شیرگاز سایز 25

دریچه شیرگاز سایز 80

دریچه منهول سایز 60

دریچه منهول سایز 62.5

دریچه بلودان گاز سایز 65

دریچه بازدید سایز20

دریچه منهول سایز 80

دریچه منهول سایز 80*80