دریچه های مربع

دریچه هوا کش گاز سایز 41 *41

دریچه شیرخط گاز

دریچه هواکش گاز سایز 40*40