انواع سازه های کامپوزیتیقفسه باتری

سبد بالابر

کراس

پایه باطری