انواع سازه های کامپوزیتی

قفسه باتری

سبد بالابر

کراس

پایه باطری