استاندارد تیر برق

استاندارد تیر برق

با توجه به جديد بودن تير برق كامپوزيتي، گروه دانش بنيان كامپوزيت شيمي سازه به همراه چندين شركت توزيع نيروي برق متولي تدوين استاندارد تير برق كامپوزيتي گرديده است. پيش نويس اين استاندارد تدوين گرديده و در مرحله داري و دفاع از استاندارد تدوين توسط شركت كامپوزيت شيمي سازه مي باشد.