استاندار دریچه کامپوزیتی

استاندار دریچه کامپوزیتی

دریچه های تولیدی شرکت کامپوزیت شیمی سازه بر اساس استاندارد ملی ISIRI14976 تولی و مورد کنترل کیفیت قرار می گیرد.

تست های مربوطه به کنترل کیفیت بر اساس این استاندارد در آزمایشگاه های مرکز متالورژی رازی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه یزد و پژوهشگاه پلیمر انجام و مورد بررسی قرار می گیرد.