طرح جایگزینی

طرح جایگزینی

طرح جایگزینی

گروه تولیدی کامپوزیت شیمی سازه به منظور کاهش هزینه های بهره برداری دریچه ها به شرکت های مختلف پیشنهاد اجرای طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی با دریچه های فلزی موجود قبل از سرقت و همچنین دریچه های مسروقه فعلی را می دهد که بدون جابجایی کلاف، نسبت به اندازه گیری دهانه منهول و همچنین عمق نشیمنگاه دریچه اقدام می گردد.

در این طرح کارفرما فقط مابالتفاوت قیمت دریچه های مستعمل فلزی یا چدنی موجود با دریچه های کامپوزیتی را می دهد که این موضوع علاوه بر افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی، کاهش سازمان های سازمان را نیز به همراه خواهد داشت.