نتایج تست

نتایج تست

نتایج تست

نمونه تست های دریچه های کامپوزیت این شرکت در آزمایشگاه های مرکز متالورژی رازی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه یزد، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پلیمر مورد تست و آزمون قرار گرفته است.