دریچه های کامپوزیتی

دریچه های گرد

دریچه های مربع

دریچه های آبرو

دریچه های خارج از سایز